خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کره باین (کلاغ های سیاه جنوب کوهستان مه آلود)

کره باین (کلاغ های سیاه جنوب کوهستان مه آلود)

پرندگان سیاه بزرگی از نژاد کلاغ که بومی سرزمین های جنوبی کوهستان مه آلود بودند.(دون لند در غرب و فنگورن در شرق) به نظر می رسد این پرندگان دارای سطحی از هوشمندی بودند و در دوران جنگ حلقه توسط سارومان به عنوان جاسوس به خدمت گرفته می شدند.

درباره اله سار