خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - شورای عقلا (نام دیگری برای شورای سفید)

شورای عقلا (نام دیگری برای شورای سفید)

اتحادی میان بزرگان الف ها و جادوگران که در دوران سوم به منظور سازماندهی و هماهنگی اقدامات دفاعی علیه سائورون و خدمتکارانش شکل گرفت.

برای آگاهی از اسامی اعضای شناخته شده و احتمالی شورا به مدخل شورای سفید مراجعه کنید.