خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - شورای چوگان سلطنتی (مشاورین پادشاه نومه نور)

شورای چوگان سلطنتی (مشاورین پادشاه نومه نور)

نجیب زادگان و اشراف نومه نور که به همراه وارث پادشاه دور هم گرد می آمدند تا در مسائل مهم مملکتی به پادشاه مشورت دهند.

درباره اله سار