خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کورماره (جشنواره روز تولد فرودو)

کورماره (جشنواره روز تولد فرودو)

روز جشنی در گاهشماری جدید، تقویمی که در سال ۳۰۱۹ دوران سوم پس از جلوس پادشاه جدید آراگون اله سار ابداع شد. این روز مطابق با ۳۰ ام یاوانیه (آخر سپتامبر در تقویم مدرن) و مصادف با تولد فرودو و بیلبو بود. هر سال در این روز جشنواره ای به منظور بزرگداشت اعمال فرودو برگزار می شد و این روز به افتخار او کورماره،روز حلقه، نام گذاری شد. هر چهار سال یکبار به دلیل کبیسه شدن سال این جشنواره به مدت دو روز برگزار می شد.

درباره اله سار