آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - گروه همراهان حلقه (نُه پیاده)

گروه همراهان حلقه (نُه پیاده)

نُه یار حلقه که از ریوندل عازم سفر نابود کردن حلقه به سمت کوه نابودی شدند. این نه تن عبارتند از:

آراگورن؛ که در هنگام حرکت ۸۷ سال داشت، فرمانده ی تکاوران شمال و از نسل ایسیلدور بود که با نام استرایدر هم شناخته می شد.

بورومیر؛ ۴۰ ساله در هنگام حرکت از ریوندل، جانشین دنه تور دوم، کارگزار گوندور که پس از دیدن خوابی عجیب و مشترک با برادرش فارامیر، عازم سفری برای پیدا کردن ایملادریل و گرفتن جواب خوابش بود.

فرودو بگینز؛ حامل حلقه که در هنگام عزیمت ۵۰ سال داشت.

گندالف؛ ایستاری همراه گروه که تا قبل از سقوطش در موریا گروه را رهبری می کرد.

گیملی؛ دورفی ۱۳۷ ساله از اره بور و از خط سلطنتی دورین که با پدرش گلوین در شورای الروند شرکت کرد.

لگولاس؛ پسر تراندویل، شاه سبزبیشه که برای رساندن خبر فرار گولوم به شورای الروند آمده بود.

مریادوک برندی‌باک؛ هابیتی از باک لند و ارباب آینده ی آنجا که در هنگام حرکت ۳۷ سال داشت و از دوستان فرودو بود.

پره‌گرین توک؛ جوان ترین همراهان با ۲۹ سال سن در هنگام حرکت و دوست صمیمی مریادوک بود که بعدا در پارت گالن همراه هم اسیر یوروک های سارومان شدند.

سم‌وایز گمجی؛ باغبان و خدمتکار وافادار فرودو که با داشتم ۳۹ سال از ریوندل همراه بقیه ی یاران عازم سفر شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...