خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - گروه همراهان حلقه (نُه مسافر)

گروه همراهان حلقه (نُه مسافر)

نه همراهی که از ریوندل قدم در راه پویش کوه هلاکت گذاشتند. که اسامی آن ها عبارت است از:

آراگورن، برومیر، فردو بگینز، گندالف، گیملی یاور الف، لگولاس سبزبرگ ، مریادوک برندی باک، پره گرین توک و سموایز گمجی.

درباره اله سار