خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کویره (نام اِلف ها برای ابتدای بهار)

کویره (نام اِلف ها برای ابتدای بهار)

«هیجان آور»، نام کوئنیایی برای فصل الفی که بین اول اوریه تا ۲۷ مارس کنونی قرار می گیرد.

درباره اله سار