خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - کوه ها و تپه ها (برگه 17)

کوه ها و تپه ها

صخره پنهان (نامی که به گوندولین و صخره آمون گوارت که گوندولین بر آن بنا شده بود داده می شد)

صخره پنهان اشاره به صخره بزرگی دارد که در میان دره های پنهان توملادن قرار داشت و گوندولین بر آن بنا شده بود. صخره پنهان به نوعی معنای نام گوندولین نیز می باشد.

هارودیل (کوهستانی که رود اسنوبورن از میان دره های آن می گذرد)

نامی برای دره ای که رود اسنوبورن در راستای شمال به جنوب در میان کوههای سفید به وجود آورده بود. در انتهای جنوبی این دره، در سایه کوهی که استارکهورن نامیده می شد، دون هارو، دژ مستحکم روهیریم قرار داشت. در شمال آن نیز، جایی که اسنوبورن از میان دشتهای روهان می گذشت، پایتخت روهان، ادوراس، قرار گرفته بود.

هالیفیرین (کوهستان جنگل فیرین)

رشته کوهی که در زمان جنگ حلقه، مرز بین گوندور و روهان را مشخص مینمود. این کوهستان محل مقبره باستانی الندیل بود.