خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آمون هن (تپه بینایی)

آمون هن (تپه بینایی)

تپه بیایی در ساحل غربی آندویین و بر فراز آبشارهای رائوروس و در نزدیکی مرزهای شمالی گوندور قرار داشت. در دامنه های این تپه بود که یاران حلقه از هم جدا شدند و فردو به همراه سم به تنهایی سفرشان را به سمت موردور آغاز کردند.

درباره 3DMahdi