خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کارانتیر (چهارمین پسر فئانور)

کارانتیر (چهارمین پسر فئانور)

چهارمین پسر فئانور که در تارگلیون در شرق بلریاند سکنی گزید. او در حمله پسران فئانور به منه گروت کشته شد.