خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کارانتیر (چهارمین پسر فئانور)

کارانتیر (چهارمین پسر فئانور)

چهارمین پسر فئانور که در تارگلیون در شرق بلریاند سکنی گزید. او در حمله پسران فئانور به منه گروت کشته شد.

درباره 3DMahdi