خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - فرماندهان غرب (رهبران آخرین حمله ناامیدانه به موردور)

فرماندهان غرب (رهبران آخرین حمله ناامیدانه به موردور)

گندالف، آراگورن، ائومر، ایمراهیل و سایر فرماندهانی که رهبری نیروهای متحدی که به دروازه های موردور در مراحل پایانی جنگ حلقه حمله کرد، بر عهده داشتند.

درباره 3DMahdi