خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - فرمانده سپاه جنوبی (عنوانی نظامی برای ائارنیل)

فرمانده سپاه جنوبی (عنوانی نظامی برای ائارنیل)

 پادشاه اوندوهر اندکی پس از رسیدن به سلطنت گوندور دریافت دشمن شمالی قلمرواش، ارابه سواران، با دشمنان قدیمی جنوبی، هارادریم، متحد شده‌اند. برای مقابله با این تهدید دوگانه اوندوهر ارتش گوندور را به دو قسمت تقسیم کرد: سپاه بزرگ‌تری در شمال و سپاه کوچک‌تری در جنوب. سپاه شمالی را خودش رهبری می‌کرد و فرماندهی سپاه جنوبی را به پسر عمویش ائارنیل سپرد.

همان طور که اوندوهر پیش بینی می‌کرد ارابه سواران و هارادریم حمله توامانی را در سال ۱۹۴۴ دوران سوم ترتیب دادند. ارتش‌های گوندور از طریق ایتلین برای دفاع از پادشاهی جنوبی گسیل شدند.

ارتش شمالی اوندوهر تقریبا توسط ارابه سواران نابود شد اما ائارنیل توانست ارتش کوچک‌ترش را به پیروزی بزرگی مقابل هارادریم برساند. با تغییر مسیر به سمت شمال ارتش جنوبی به باقی مانده ارتش شمالی پیوست و توانست ارابه سواران را در نبرد اردوگاه مغلوب کند. پیروزی‌های ائارنیل بعدها تاج وتخت را برایش به ارمغان آورد.

درباره 3DMahdi