خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کالمیندون (برج نور تول اوینن)

کالمیندون (برج نور تول اوینن)

تول اوینن جزیره ای در خلیج رومنا در سواحل شرقی نومه نور بود. این جزیره وقف اوینن شده بود و در اینجا بود که انجمن ماجراجویان اغلب با کشتی خود ائامبار پهلو می‌گرفتند. فرمانده بزرگ انجمن، آلداریون، برج بلندی در جزیره ساخت که فانوس برفراز آن هشداری برای کشتی‌های در خلیج بود. او این برج را کالمیندون نامید که در زبان الفی به معنای برج نور است.

درباره 3DMahdi