خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کالیوندو (از اعقاب الروس تار-مینیاتور)

کالیوندو (از اعقاب الروس تار-مینیاتور)

به عنوان نوه تار-آماندیل سومین پادشاه نومه نور، نسب کالیوندو به الروس می‌رسد. پدرش پسر دوم تار-آماندیل، ائارندور، بود و نسل کالیوندو از طریق پسرش مالانتور ادامه پیدا کرد. بر اساس قوانین نومه نور در آن زمان وقتی ششمین پادشاه، تار-آلداریون، فرزند پسری نداشت باید سلطنت به خاندان کالیوندو منتقل می‌شد هرچند قوانین تغییر کرد و دختر آلداریون، آنکالیمه، اجازه یافت اولین ملکه حاکم نومه نور باشد.

درباره 3DMahdi