خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کالاکیریا (گذرگاه نور)

کالاکیریا (گذرگاه نور)

شکافی است که در میان کوه های پلوری ایجاد شده بود تا نور دو درخت بتواند از میان آن بتابد. شهر الفی تیریون در نزدیکی منتهی الیه شرقی آن قرار داشت.

درباره 3DMahdi