خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کابد-ان-آراس (پرتگاه آهو)

کابد-ان-آراس (پرتگاه آهو)

شکاف باریکی روی رودخانه تی گلین. در اینجا بود که تورین تورامبار گلائرونگ اژدها را از پا در آورد.

درباره 3DMahdi