خانه - آرشیو برچسب: Cabed-en-Aras

آرشیو برچسب: Cabed-en-Aras

کابد-ان-آراس (پرتگاه آهو)

شکاف باریکی روی رودخانه تی گلین. در اینجا بود که تورین تورامبار گلائرونگ اژدها را از پا در آورد.