خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بارد دوم (پسر نوۀ بارد کمانگیر)

بارد دوم (پسر نوۀ بارد کمانگیر)

او پسر برند و وارث او برای فرمانروایی بر شهر دیل بود. پدرش در نبرد دیل کشته شد و او مجبور شد که به اربور باز گردد، در آنجا به مدت هفت روز همراه باهم پیمانش تورین سوم محاصره شد. وقتی که ازشمال خبر تباهی سائورن به گوش آنها رسید آنها از تنها کوه بیرون آمدند و حلقه محاصره را شکستند.

درباره اله سار