خانه - آرشیو برچسب: Bard ll

آرشیو برچسب: Bard ll

بارد دوم (پسر نوۀ بارد کمانگیر)

او پسر برند و وارث او برای فرمانروایی بر شهر دیل بود. پدرش در نبرد دیل کشته شد و او مجبور شد که به اربور باز گردد، در آنجا به مدت هفت روز همراه باهم پیمانش تورین سوم محاصره شد. وقتی که ازشمال خبر تباهی سائورن به گوش آنها رسید آنها از تنها کوه بیرون آمدند و حلقه محاصره را شکستند.