خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بالخوت (دشمنان شرقی بی رحم گوندور)

بالخوت (دشمنان شرقی بی رحم گوندور)

یکی از نژادهای شرقی تحت سلطه دول گولدور«تپۀ جادو» که در سرزمین‌های شرق جنگل میرک وود«سیاه بیشه» زندگی می‌کردند. آنها در اواخر دوران سوم به گوندور متعرض شدند ولی توسط کیریون و ائورل به عقب رانده شدند.

درباره اله سار