خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - خانواده بگینز (یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین خانواده های سرزمین هابیتون)

خانواده بگینز (یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین خانواده های سرزمین هابیتون)

یکی از خانواده های قدیمی منطقه شایر که غالبا در ناحیه هابیتون واقع در سرزمین فاردینگ غربی یافت می‌شدند. آنها همیشه یکی از خانوادهای مهم شایر محسوب می شدند. دو هابیت مهم دوران سوم به نامهای بیلبو (یابنده حلقه) و فرودو (حامل حلقه) از اعضای این خاندان اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...