خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Z - زامین (همدم کودکی آنکالیمه)

زامین (همدم کودکی آنکالیمه)

پیر زنی که در دوران دوم جزء مستخدمین ارندیس در نومه نور بود. او در خانه سفید ارندیس در حومه امه ریه خدمت کرد. او در کودکی همدم آنکالیمه دختر ارندیس بود که بعدها به عنوان اولین ملکه حکمران بر نومه نور حکومت کرد.

درباره اله سار