خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - یوزایان (سرزمین هبه)

یوزایان (سرزمین هبه)

نامی آدونایی، زبان محلی مردمان نومه‌نور. ترجمه آن «سرزمین هبه» است و به سرزمین مادریشان اطلاق می‌شد که از سوی والار به آنان اهدا شده بود. یوزایان معادل دقیق دیگری دارد با نام آندور، نامی الفی برای جزیره ای که ترجمه آن نیز «سرزمین هبه» می‌باشد.