خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - Y - فرزندان جوانتر ایلوواتار (نامی شاعرانه برای انسان‌ها)

فرزندان جوانتر ایلوواتار (نامی شاعرانه برای انسان‌ها)

لقبی برای انسان‌ها، که هزاران سال پس از الف‌ها، فرزندان ارشد ایلوواتار، از خواب بیدار شدند.