خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - کرم مورگوت (عنوان گلائرونگ)

کرم مورگوت (عنوان گلائرونگ)

نام و عنوان گلائرونگ، پدر اژدهایان.