خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - موجودات بالدار (مرکب هوایی نزگول)

موجودات بالدار (مرکب هوایی نزگول)

موجودات سیاه متعفنی که سائورون به عنوان مرکب پرنده برای اشباح حلقه علم کرد. آن را که ارباب نزگول در نبرد پله‌نور سوار بود تحت عنوان برهنه و بی‌پر با بال‌هایی مانند بال‌های پوستی خفاش و گردنی بلند و موجی توصیف شده. ولی در ایتیلین، فرودو این‌ها را با پرنده‌های عظیم لاشه‌خوار مقایسه می‌کند. مقایسه‌ای که چندان با توصیف پرجزئیات بعدی همخوانی ندارد. شاید فرودو پرواز چرخان و مراقب آن‌ها را توصیف می‌کند نه ظاهر خود موجودات را.

ماهیت این موجودات هر چه باشد ظاهراً آن‌ها که نزگول استفاده کردند آخرین در نوع خویش بودند و سائورون آن‌ها را پرورش داده بود تا به اندازه‌ای غیرعادی برسند. به رغم اندازه‌اشان قدرت‌های فوق طبیعی نداشتند، موجوداتی زنده بودند و می‌شد آن‌ها را کشت یا به آن‌ها صدمه رساند. لگولاس بر رود آندویین، یکی از آن‌ها را با تیر زد و ائووین در دشت‌های پله‌نور یکی دیگر را کشت. آخرین موجودات بال‌دار در موردور از بین رفتند و همراه با ارباب خود، در فوران آتش کوه هلاکت گرفتار آمدند.

درباره اله سار