خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - مرد وحشی جنگل (یکی از اسامی مستعار تورین تورامبار)

مرد وحشی جنگل (یکی از اسامی مستعار تورین تورامبار)

یکی از اسامی بسیار تورین تورامبار که مردان جنگل بره‌تیل از آن استفاده می‌کردند.

درباره اله سار