خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - برج سفید (برج میناس تیریت)

برج سفید (برج میناس تیریت)

نامی که در گوندور بر میناس تیریت، به ویژه بر برج درخشان اکتلیون در اوج خود گذاشته بودند. نامی که با برج سیاه سائورون در باراد-دور در تقابل بود.

درباره اله سار