خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - دست سفید (نمادی که سارومان استفاده می‌کرد)

دست سفید (نمادی که سارومان استفاده می‌کرد)

نشانه‌ی سارومان در زمان جنگ حلقه؛ دست سفید درازی با یک انگشت که اشاره می‌کرد.