خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - دست سفید (نمادی که سارومان استفاده می‌کرد)

دست سفید (نمادی که سارومان استفاده می‌کرد)

نشانه‌ی سارومان در زمان جنگ حلقه؛ دست سفید درازی با یک انگشت که اشاره می‌کرد.

درباره اله سار