خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - بلندی‌های سفید (بلندی‌های سفید گچی فاردینگ غربی شایر)

بلندی‌های سفید (بلندی‌های سفید گچی فاردینگ غربی شایر)

چند بلندی گچی رنگ در مناطق غربی شایر؛ میکل دلوینگ، مهم‌ترین شهر شایر در آن‌جا ساخته (حفر) شد.

درباره اله سار