خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - بال‌های غرب (ناوفرماندهی وآنتور)

بال‌های غرب (ناوفرماندهی وآنتور)

نومه‌رامار، کشتی بزرگی که وآنتور نومه‌نوری فرماندهی آن را بر عهده داشت. وآنتور آن را به عنوان هدیه به آلاداریون داد و وی نیز به نوبه‌ی خود به مسافر و سیاح تبدیل شد.

درباره اله سار