خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - مرز غربی (بخش غربی روهان)

مرز غربی (بخش غربی روهان)

بخش نظامی روهان در غرب رودهای انت‌واش و اسنوبورن (جز سرزمین‌های اطراف پایتخت، ادوراس) قرار داشت و تحت قیمومیت ارتشبد مستقر در گودی هلم بود. مرز غربی در مجاورت دشمنان روهان در دون‌لند، از حیث تاریخی صحنه‌ی نزاع بسیاری بود. بدترین مشکلات منطقه‌ی مذکور در زمستان طولانی بود. وقتی که دون‌لندی‌ها روهیریم را مجبور به ترک ادوراس و گریختن به مرز غربی و پناه گرفتن در گودی هلم کردند.

آیزن‌گارد نیز در مرز این منطقه بود بنابراین مرز غربی در جریان جنگ حلقه اهمیت به سزایی داشت. پسر شاه، تئودرد، مقام ارتشبد دوم چابک‌سواران را داشت و در جنگ با سارومان بر این منطقه فرمان می‌راند. او در گدارهای آیزن به نبرد دشمن رفت و زندگی‌اش را بر سر آن گذاشت. فرماندهی مرز غربی را به ارکن‌براند سپردند که جنگید و در نبرد دوم در گدارها شکست خورد. ولی توانست آن قدر نیروهایش را جمع کند در دفاع نومیدانه گودی هلم یاری برساند.

درباره اله سار