خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - آب بیداری (نام کویی‌وینن)

آب بیداری (نام کویی‌وینن)

کویی‌وینن، مکان بیداری الف‌ها در سواحل دریای داخلی هلکار.

درباره اله سار