خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - نگهبان دروازه‌ی اعظم (رییس نگهبانان گوندولین)

نگهبان دروازه‌ی اعظم (رییس نگهبانان گوندولین)

عنوان اکتلیون اهل چشمه که بر اورفالخ اخور راه ورودی شهر پنهان گوندولین احاطه‌ی کامل داشت. بزرگترین و آخرین دروازه‌ی گوندولین تحت مسئولیت وی بود: دروازه‌ی فلز. وی در نقش نگهبان، به تور اجازه‌ی ورود به شهر داد.

درباره اله سار