خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - جنگ اتحاد آخر (نبردی سرنوشت‌ساز در پایان دوره‌ی دوم)

جنگ اتحاد آخر (نبردی سرنوشت‌ساز در پایان دوره‌ی دوم)

نبرد پایان دوره‌ی دوم که در جریان آن، اتحاد آخر الف‌ها و آدمیان بر دژ سائورون، باراد-دور در موردور، تاختند. آن روزها، الف‌ها و آدمیان هر دو، نیرویی عظیم داشتند و فاتح بودند ولی سائورون دوباره در سال‌های طولانی دوره‌ی سوم برخاست.

نکته:

۱-سال ۳۴۲۹ دوره‌ی دوم، تاریخ حمله‌ی ناگهانی سائورون بر میناس ایتیل است، همان واقعه‌ای که جنگ را آغاز کرد. در واقع، آخرین اتحاد تا سال بعد، سال ۳۴۳۰ دوره‌ی دوم شکل نگرفت.

درباره اله سار