خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - وورونوه، لقب ماردیل (لقبی برای نخستین کارگزار حکمران گوندور)

وورونوه، لقب ماردیل (لقبی برای نخستین کارگزار حکمران گوندور)

وورونوه لقب و کنیه ماردیل، نخستین کارگزار حکمران گوندور بود و گفته شده که به معنای ثابت قدم می باشد.

درباره اله سار