خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - ماجراجویان (دسته ای از ماجراجویان نومه نور)

ماجراجویان (دسته ای از ماجراجویان نومه نور)

ماجراجویان دسته ای از ملوانها و کاشفان بودند که به وسیله آلداریون، که بعدها تار-آلداریون، ششمین شاه نومه نور شد، تشکیل شده و سازماندهی یافتند.

درباره اله سار