خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - واردامیر نولیمون (پادشاه نومه نور که این مقام را نپذیرفت)

واردامیر نولیمون (پادشاه نومه نور که این مقام را نپذیرفت)

واردامیر پسر الروس تار-مینیاتور بود که دومین پادشاه نومه نور قلمداد میشد. هنگامی که پادشاهی به او رسید، او از قبول تاج و تخت سر باز زد و با کناره گیری خود، پادشاهی به پسر او، تار-آماندیل رسید.

درباره اله سار