والمار (شهر والار)

شهر ناقوسها در شرق آمان، محل زندگی بیشتر والار بود. دو درخت والینور نیز در نزدیکی این شهر و بر فراز تپه ازلوهار روییده بودند.