خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - V - دره های آندوین (دره های رود بزرگ)

دره های آندوین (دره های رود بزرگ)

دره رود آندوین بزرگ که در امتداد آن، میان کوههای مه آلود و سیاه بیشه قرار داشته است.

درباره اله سار