خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اوریمه (هشتمین ماه در سال گوندوری)

اوریمه (هشتمین ماه در سال گوندوری)

هشتمین ماه سال مطابق تقویم کارگزاران گوندور، که پس از یاوانیه و پیش از کرمیه بود که در تقویم جدید، اوریمه برابر است با ۲۳ ژوییه و ۲۱ اوت.

درباره اله سار