خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - ناآرزومندان (نام آواری)

ناآرزومندان (نام آواری)

آواری، الف‌هایی بودند که از سفر بزرگ به والینور امتناع کرده و در سرزمین‌های اطراف کیویه‌نن سرگردان ماندند.

درباره اله سار