خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - قلمرو امرداد (سرزمین‌های منتهی‌الیه غربی)

قلمرو امرداد (سرزمین‌های منتهی‌الیه غربی)

سرزمین‌های آمان در غرب دنیا جایی که الف‌های برین در آن زندگی می‌کردند. و به طور خاص به والینور گفته می شود، سرزمین قدسی والار فناناپذیر.