آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - مباشر (مقامی جدید در میان روهیریم‌ها)

مباشر (مقامی جدید در میان روهیریم‌ها)

حاکم موقت روهیریم‌ها که وقتی شاه قادر به حکومت نباشد به جای او انتخاب می‌شود. مباشر معمولاً طی جنگ انتخاب می‌شد تا هنگامی که شاه در جریان نبرد، ارتش را هدایت می‌کند به امورات خانگی برسد. ممکن بود مباشر را زمان صلح هم انتخاب کند. زمانی که شاه آن قدر پیر یا بیمار شود که نتواند به وظایفش رسیدگی کند. در این حالت، مباشر معمولاً همان وارث شاه است. ائومر، پس از نبرد حلقه، مقام مباشری را ابداع کرد. بنابراین در تاریخ پیشین روهان هیچ نشان رسمی از مباشران نیست. عنوان مذکور در زمان تئودن نبود ولی در عمل چنین مقامی وجود داشت. وظایف مباشر دقیقاً وظایفی بود که وی، پیش از راندن به نبرد شرق به ائوین سپرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...