آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اولفانگ سیاه (خائن به پسران فیانور)

اولفانگ سیاه (خائن به پسران فیانور)

شرقی خائنی که پی بیرق کارانتیر به نیرنائت آرنوئدیاد رفت ولی چون ناگهان به پسران فیانور پشت نمود موجبات پیروزی مورگوت را فراهم کرد.

نکته:

۱-گرچه خیانت به نولدور توسط مردم اولفانگ بی‌هیچ تردیدی توسط خود اولفانگ انگیخته شده بود هیچ کجا اشاره‌ای به حضور خود او در نیرنائت آرنوئدیاد برای پیشبرد نقشه‌هایش نیست. در عوض این نقش به سه پسر وی سپرده شده بود تا روند مبارزه را به نفع مورگوت تغییر دهند. واقعیت مذکور بدین معناست که اولفانگ پیش از نبرد مرده بود یا شاید صرفاً بیش از آن سالخورده بوده که بتواند در نبرد شرکت کند.

تعبیر معنی نام اولفانگ ساده به نظر می‌رسد. «نیش گرگ» یا چیزی مربوط به آن مانند «گرگی که می‌قاپد». این تعابیر ارتباط زبان‌شناختی میان مردم اولفانگ و مردان شمالی که روهیریم‌ها را تشکیل دادند می‌سازد. گرچه این دو از نظر فیزیکی بسیار متفاوت بودند. بعید به نظر می‌رسد که تالکین، قصد شکل دادن ارتباطی میان این دو داشته باشد. در واقع، هنگامی که نام اولفانگ را برگزید تا ابداع روهیریم‌ها چندین سال زمان بود. در جلد پنج تاریخ سرزمین میانه گفته‌اند که این مردمان به زبانی کاملاً بیگانه تکلم می‌کردند پس ممکن است که تعبیر ساده‌ی «نیش گرگ» شخص را به اشتباه بیاندازد. شاید این نام معنای دیگری داشته باشد که ناشناخته مانده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...