آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - الدور ملعون (جوان‌ترین پسر میان پسران اولفانگ)

الدور ملعون (جوان‌ترین پسر میان پسران اولفانگ)

جوان‌ترین پسر از پسران اولفانگ سیاه که در نیرنائت آرنوئدیاد به پسران فیانور خیانت کرد. ماگلور در نبرد بزرگ او را کشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...