آخرین مقالات فرهنگنامه

اوئیال (زمان فلق)

 واژه‌ی سینداری که به گرگ و میش سپیده یا غروب اشاره می‌کند. اوقاتی که جداگانه «تاریک و روشن اول» یا مین‌ئوال و «تاریک و روشن دوم» یا ادئوال نام داشتند. این نام به منطقه‌ی شمالی سرزمین میانه نیز تعلق گرفت. به همان مکانی که دریاچه‌ی عظیم (ننوآل) در محاصره‌ی تپه‌ی امین اوئیال بود. شکل‌های ترجمه شده‌ی اسامی مذکور «اوئیال» اوندیم، شفق هستند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...