آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - دو خویشاوند (انسانها و الفها)

دو خویشاوند (انسانها و الفها)

دو خویشاوند نامی اشتراکی برای هر دو شاخه فرزندان ایلوواتار، الفهای نخست زاده و انسانها، پس آمدگان، است. الفها به دنیا تا زمانی که وجود داشت وابسته بودند و به همین دلیل در چشم خویشاوندانشان، انسانهای میرا، فناناپذیر به نظر می رسیدند. در باقی وجوه انسانها و الفها تقریبا مانند یکدیگر بودند و نژادشان در بیش از یک مورد با یکدیگر مخلوط شده بود. دیور فرزند یک انسان و یک الف، برن و لوتین بود و در نتیجه از خون هر دو خویشاوند در رگهایش جاری بود. این مطلب راجع به ائارندیل فرزند تور و ایدریل نیز صادق بود. این ائارندیل بود که موفق شد به غرب بادبان بکشد و از والار طلب بخشایش کند، نه برای الفها و نه برای انسانها بلکه برای هر دو خویشاوند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...