خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - مقبره الندیل (معمای هالیفیرین)

مقبره الندیل (معمای هالیفیرین)

مقبره اولین شاه آرنور و گوندور برای مدتها مخفی نگاه داشته می شد، تا اینکه پس از قرنها مشخص شد که محل آن در کوهستان هالیفیرین واقع در مرز بین گوندور و روهان قرار داشت.

درباره اله سار