خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - نقشه ترور (نقشه راهنمای ماموریت جستجوی اره بور)

نقشه ترور (نقشه راهنمای ماموریت جستجوی اره بور)

نقشه ترور، نقشه ای بود که توسط ترور، پادشاه زیر کوه، پس از رانده شدن از قلمرواش توسط اسماگ کشیده شد. بنا بر سنتی در میان دورفها در این نقشه شرق در بالای نقشه قرار داشت. در این نقشه اره بور، رودخانه روان و سرزمینهای اطراف آن نشان داده شده بودند. همچنین در این نقشه اشاره ای به یک راه مخفی برای ورود به کوه وجود داشت که طریقه باز کردن آن با حروف سری ماه-نوشته، نگاشته شده بود. ترور در دوران پیری به دنبال راهی برای برگشت به تنها کوه شروع به گشتن در سرزمین میانه کرد، اما پیش از این کار میراثهای پادشاهی خود، از جمله این نقشه را به پسرش تراین دوم داد. سالها بعد، تراین نیز به دنبال راهی برای بازپس گیری تنها کوه، با راهنمایی این نقشه به راه افتاد. اما تراین در سرزمینهای وحشی توسط خادمان سارون اسیر شد، ولی هدف سارون از دستگیری او، به دست آوردن حلقه قدرتی بود که او حاملش بود، و لذا از گرفتن نقشه صرف نظر کرد. بعدها معلوم شد که این سهل انگاری اشتباه بزرگی بوده است، زیرا که گندالف مخفیانه وارد جایگاه سارون در دول گولدور شد، در حالی که تراین در آنجا زندانی بود، و سپس با در دست داشتن نقشه و کلیدی که همراه آن بود و در مخفی را باز می کرد از آنجا گریخت. تورین سپر بلوط، نوه ترور، با استفاده از نقشه ترور، سرانجام توانست گروهی کوچک از دورفها را به همراه یک هابیت (بیلبو بگینز) را به اره بور راهنمایی کند. با پشت سر گذاشتن ماجراهای بسیار آنها موفق شدند تا قلمرو دورفی باستانی را دوباره بنا نهاده و با کشتن اسماگ ضربه سنگینی به سارون وارد کنند.