آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - T - سه نگهبان (نگهبانهای سه حلقه الفها)

سه نگهبان (نگهبانهای سه حلقه الفها)

سه نگهبان که اشاره به نگهبانان سه حلقه الفها دارد، معمولا برای اشاره به نگهبانان سه حلقه در اواخر دوران سوم به کار می رود که به همراه سه حلقه از دریا گذشتند. این سه نگهبان عبارت بودند از: الروند که ویلیا حلقه هوا را نگاه می داشت، گالادریل که نگهبان ننیا حلقه آب بود و گندالف که ناریا حلقه آتش را در اختیار داشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...